Regulamin czytelni internetowej „IKONKA”

Zasady ogólne

Czytelnia internetowa w ramach programu Ikonka udostępnia społeczności lokalnej stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych. Przy stanowisku mogą pracować jednocześnie maksymalnie dwie osoby. Czas korzystania z czytelni internetowej wynosi jedną godzinę, o ile nie ma innych oczekujących.

Zasady szczegółowe

Użytkownik ma prawo do:

 • korzystania z komputerów oraz zasobów internetowych w granicach określonych przez prowadzącego czytelnię internetową;
 • zapisania swoich bądź wyszukanych w Internecie danych po uzgodnieniu tego z pracownikiem czytelni;
 • pracy w warunkach umożliwiających skupienie i komfort psychiczny.

Użytkownik ma obowiązek:

 • podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego czytelnię internetową;
 • informować prowadzącego o każdym nieprawidłowych funkcjonowaniu komputerów oraz uszkodzeniach mechanicznych;
 • stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania;
 • okrycie wierzchnie zostawić w wyznaczonym miejscu;
 • zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej i wpisać do zeszytu odwiedzin;
 • bezwzględnego stosowania zasad ppoż. i bhp.

 

Użytkownikowi nie wolno:

 • uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy;
 • wykorzystać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych;
 • naruszać regulaminu czytelni internetowej;
 • samowolnie włączać i wyłączać komputerów z sieci elektrycznej;
 • przeszkadzać głośnym zachowaniem;
 • korzystać z telefonów komórkowych;
 • spożywać napojów, posiłków oraz palić tytoniu.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu pociąga za sobą zakaz korzystania z czytelni internetowej.Regulamin opracowany w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikowskiej w Toruniu.
Marek Jurowski
Wojewódzki koordynator ds. programu Ikonka
Z ramienia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
Toruń, 31 marca 2004 roku

Copyright © 2021 Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Created by: Strony dla szkół
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalu / ul. Matejki 8, 87-820 Kowal / TEL: 54 2842 278 / EMAIL: biblioteka.kowal@gmail.com